NULL string(0) ""

Uchwała nr I/6/2010Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 1 grudnia 2010powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I/6/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 1 grudnia 2010


powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


R a d a   M i e j s k a
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lubrańcu w następującym   
      składzie:
 
1)  Radna Lidia Nowak,
 
2)  radny Lesław Stanisławski,
 
3)  radny Jan Kobiela,
 
4)  radna Władysław Lewandowski,
 
5)  radny Jacek Urbański.
                                                                                          
§ 2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
Kazimierz Magos
 
 

U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
§ 18 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec określa, że rada powołuje 4 stałe komisje, a radny może być członkiem najwyżej 1 komisji z wyłączeniem komisji rewizyjnej.

§ 79 statutu określa, że w komisji rewizyjnej pracuje 5 radnych, radni w czasie przerwy w obradach dzisiejszej sesji zadeklarowali swój udział do pracy w tej komisji.
 
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej powołania składu osobowego komisji rewizyjnej.
 
 PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
Kazimierz Magos
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (30 grudnia 2010, 12:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2386