NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/263/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2009przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. 1 )

Uchwała nr XXXIII/263/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2009


przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. 1 )


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2010 roku                                   
       z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         
       ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. ) w brzmieniu załącznika (59kB) pdf do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
      
 
    PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
    Ryszard Czynszak

__________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszono w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,  Nr Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241.
 


U Z A S A D N I E N I E
 
Potrzeba podjęcia uchwały wynika z dyspozycji art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz..873 ), który zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec z organizacjami pozarządowymi..

Program stanowi podstawę dla władz gminy i miasta do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań, które mają być powierzone do realizacji organizacjom aktywności społecznej.

Potrzeba podjęcia uchwały wynika także z intencji określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy publicznej reprezentowanej przez władze gminy i miasta a organizacjami pozarządowymi.

Program określa ogólnie obszary i zasady oraz formy współpracy tych podmiotów i umożliwia powierzanie organizacjom aktywności społecznej zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu gminy i miasta.

Proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubraniec
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesińskimetryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (25 lutego 2010, 22:02:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2322