NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/257/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 listopada 2009wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

Uchwała nr XXXII/257/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 listopada 2009


wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )


RADA  MIEJSKA
u c h w a l a:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości stanowiącej własność parafii
       pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu, położonej w obrębie Lubraniec Miasto
       przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej numerem działki 506/1 o powierzchni
       0,1031ha w drodze umowy darowizny z przeznaczeniem na cele związane
       z budową parkingu dla samochodów osobowych.
       Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest
       księga wieczysta nr 31132.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu na tablicy
       ogłoszeń.
                                                                                               
 
  PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
   Ryszard  Czynszak
 
 

 
                                                 U Z A S A D N I E N I E
 
                Pismem z dnia 4 września 2009 roku Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej Wiesław Mering wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu gruntu oznaczonego numerem działki 506/1 o pow. 0,1031 ha przez parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu.
Na przekazanej działce Urząd Gminy i Miasta Lubraniec zobowiązuje się zbudować parking dla samochodów osobowych.
        W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały.
 
 
       BURMISTRZ
     Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 13:41:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1940