NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/171/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2008przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 )

Uchwała nr XXIII/171/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2008


przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 )


Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Gmina i Miasto Lubraniec przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki jako członek zwyczajny na czas umożliwiający realizację zobowiązań zaciągniętych przez Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 2

Gmina i Miasto zobowiązuje się do wypełniania wszystkich zapisów określonych w Statucie.

§ 3

Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy i Miasta Lubraniec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec – Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XX/141/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Lubraniec do „ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

„ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ” powstało w 2007 r. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12, 87 - 850 Choceń. Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i gospodarczego 10 gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Fabianki, Lubanie, Włocławek oraz Lubraniec.

Zmiany podstawy prawnej obligują członków stowarzyszenia do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, co umożliwi gminom korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaznaczyć należy, że podstawowym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz gmin z których wywodzą się członkowie stowarzyszenia.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (1 kwietnia 2009, 13:59:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2399