NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2008przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubraniec na lata 2009 - 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 )

Uchwała nr XXIII/170/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2008


przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubraniec na lata 2009 - 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 )


R A D A M I E J S K A
uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubraniec na lata 2009 – 2015, stanowiącą załącznik (1257kB) pdf do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że „ do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka ”.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (1 kwietnia 2009, 13:42:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2027