NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/168/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2008przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )

Uchwała nr XXIII/168/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2008


przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się program współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w brzmieniu załącznika (103kB) pdf do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z dyspozycji art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz..873 ), który zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec z organizacjami pozarządowymi..

Program stanowi podstawę dla władz gminy i miasta do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań, które mają być powierzone do realizacji organizacjom aktywności społecznej.

Potrzeba podjęcia uchwały wynika także z intencji określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy publicznej reprezentowanej przez władze gminy i miasta a organizacjami pozarządowymi.

Program określa ogólnie obszary i zasady oraz formy współpracy tych podmiotów i umożliwia powierzanie organizacjom aktywności społecznej zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu gminy i miasta.
Proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (1 kwietnia 2009, 13:12:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2400