NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/167/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2008przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. )

Uchwała nr XXIII/167/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2008


przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. )


R a d a M i e j s k a
u c h w a l a :

§ 1

Przyjąć Miejsko - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik (169kB) pdf do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok oraz uchwała Nr XVI/105/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego corocznie przez Radę Miejską równocześnie z uchwaleniem budżetu.

Źródłem finansowania programu, są środki finansowe gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2009 roku wyniosą 106 000,00 złotych.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przez Radę Miejską przedłożonej uchwały.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (1 kwietnia 2009, 12:59:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2048